Provozní řád

Pohybové centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován.

Vstup na sportoviště je povolen pouze ve vhodném oblečení, které je určeno ke sportování, případně vhodné obuvi.

K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna, samostatná pro muže a ženy. Odkládání oblečení a jiných větších věcí, např. batohů či kabel, je mimo prostor šatny zakázáno.

V celém prostoru pohybového centra platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových, uzavíratelných obalech.

Cvičenci v prostorách pohybového centra používají vybavení na vlastní nebezpečí, přičemž se před použitím vždy přesvědčí, zda vybavení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji neprodleně nahlásit obsluze na recepci. Cvičení s takovým vybavením je poté zakázáno.

Jakékoliv úpravy a přesouvání vybavení, mimo zónu uložení a zónu používání, je přísně zakázáno.

Po použití cvičebních pomůcek je nutné tyto ukládat zpět na místa k tomu určená.

Při cvičení v sále na hot yogu je povinné užívání vlastních ručníků na podložkách, a to z bezpečnostních a hygienických důvodů. Cvičení bez ručníků je přísně zakázáno.

Cvičenec přítomný v pohybovém centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.

Návštěvníci pohybového centra užívají prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

Jakékoliv obchodní aktivity třetí strany v prostorách pohybového centra jsou zakázány.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšené v prostorách pohybového centra.

V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do provozovny bez nároku na vložené prostředky.

Poplatky za užívání sálů v pohybovém centru jsou stanoveny provozovatelem.

Každý návštěvník pohybového centra je povinen dodržovat tento provozní řád.