Provozní řád

Pohybové centrum PIYO

Pravidla chování
 • Pohybové centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Na většinu lekcí je nutná on-line rezervace v rezervačním systému PIYO. Prosíme, nastudujte si návod k používání na této stránce vpravo. POUZE na lekce označeny jako DROPP IN je možné přijít bez on-line rezervace, místo však přesto nelze stoprocentně zaručit. Platba za tento typ lekce probíhá hotově, přímo na recepci centra.
 • Vstup na sportoviště je povolen pouze ve vhodném oblečení, které je určeno ke sportování, případně vhodné obuvi.
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna, samostatná pro muže a ženy. Odkládání oblečení, obuvi a jiných větších věcí, např. batohů či kabel, je mimo prostor šatny zakázáno.
 • V celém prostoru pohybového centra platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových, uzavíratelných obalech.
 • Cvičenci v prostorách pohybového centra používají vybavení na vlastní nebezpečí, přičemž se před použitím vždy přesvědčí, zda vybavení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji neprodleně nahlásit obsluze na recepci. Cvičení s takovým vybavením je poté zakázáno.
 • Jakékoliv úpravy a přesouvání vybavení, mimo zónu uložení a zónu používání, je přísně zakázáno.
 • Po použití cvičebních pomůcek je nutné tyto ukládat zpět na místa k tomu určená.
 • Při cvičení v sále na hot yogu je povinné užívání vlastních ručníků na podložkách, a to z bezpečnostních a hygienických důvodů. Cvičení bez ručníků je přísně zakázáno.
 • Cvičenec přítomný v pohybovém centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
 • Návštěvníci pohybového centra užívají prostory centra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 • Jakékoliv obchodní aktivity třetí strany v prostorách pohybového centra jsou zakázány.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšené v prostorách pohybového centra.
 • V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do provozovny bez nároku na vložené prostředky.
 • Poplatky za užívání sálů v pohybovém centru jsou stanoveny provozovatelem.Každý návštěvník pohybového centra je povinen dodržovat tento provozní řád a první návštěvou studia stvrzuje, že s ním byl seznámen.
    On-line rezervační systém PIYO
     
      Obecná pravidla používání rezervačního systému PIYO
 • On-line PIYO rezervační systém mohou využívat pouze registrovaní klienti. Povinné registrační údaje jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa a (mobilní) telefon. Registrací je klientovi vytvořen jeho osobní PIYO účet, kterým si klient spravuje rezervace svých lekcí. Registrací do rezervačního systému klient stvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů - GDPR stran studia (více v sekci „O nás“), a také s těmito pravidly používání rezervačního systému PIYO.
 • Aby bylo možné provádět on-line rezervace jednotlivých lekcí, je nutné dobít kredit na vytvořeném PIYO účtu, t.j. zaslat finanční částku ve výši minimálně hodnoty jednotlivé lekce, kterou chce klient navštívit. Registrovaní klienti bez dostatečného kreditu nemohou provádět rezervace a dostat se na lekce. Registrováni klienti bez kreditu v dostatečné výši také nemohou byt zapsání do uzavřených kurzů, tedy bloků určitého počtu lekcí, a to stran studia.
 • Jak nakupovat – dobít kredit? V nově vytvořeném PIYO účtu si klient požádá o dobití kreditu. Na e-mail žádajícího přijde informace nutná k dobití kreditu - číslo účtu a důležitý variabilní symbol, na základě kterého se platba páruje s tím správným PIYO účtem. S každým dobitím kreditu je třeba tento postup opakovat, nové dobití kreditu = nový variabilní symbol. Hodnota lekcí je uvedena v rezervačním systému v rozvrhu, a to u každé lekce samostatně. Uvedena je v kreditních bodech, jeden kreditní bod = jedna Kč.
 • Platnost kreditu je 12 měsíců od posledního data dobití kreditu. Nevyčerpaný kredit je nevratný.
 • V případě, že klient požaduje vrátit nevyčerpaný kredit před uplynutím lhůty 12 měsíců, je klientovi účtován administrativní poplatek ve výši 150,- Kč. Kvůli účetní povinnosti vystavit dobropis je nutné, aby klient doložil fakturu minimálně ve výši vraceného kreditu. Administrativní poplatek je účtován také v případě požadavku na dohledání platby zaslané pod špatným variabilním symbolem.
 • Při zneužití rezervačního systému si studio PIYO vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla a pozastavit všechny registrované rezervace. Studio PIYO si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání on-line rezervačního systému.
     Rezervace a storna rezervací
 • Registrovaní klienti s dostatečným kreditem si mohou jednotlivé lekce rezervovat on-line, vždy jeden klientský účet pro jedno místo na vybranou lekci. V případě uzavřeného kurzu, tedy bloku lekcí se klient přihlašuje do kurzu e-mailem, poté co si dobije kredit v dostatečné výši pro kurz, je společně s ostatními účastníky do kurzu zapsán stran pohybového centra.
 • Pro rezervaci jednotlivé lekce je nutné otevřít na www.piyo.cz v pravém horním rohu kliknutím záložku „rezervace“, čímž je klient je přesměrován na on-line rezervační systém, t.j. kalendář s vypsanými lekcemi. U vybrané lekce je uvedena informace o hodnotě lekce, lektorovi a počtu volných míst. Po provedené rezervaci klient obdrží potvrzení e-mailem a SMS zprávou. SMS potvrzení je povinen předložit k nahlédnutí před vstupem na lekci. Klient je povinen sledovat svůj PIYO účet a přehled rezervací. Za chybně provedené rezervace lekcí je odpovědný klient sám. V případě pozdního příchodu a lekci je klient vystaven riziku, že nebude do sálu vpuštěn aby nerušil již praktikující jogíny na lekci. V takovém případě kredit propadá.
 • Storno rezervované lekce lze stran klienta zrušit nejpozději 12 hod před samotným konáním lekce přímo v rezervačním systému. Tímto krokem se uhrazená hodnota lekce vrací automaticky klientovi zpět na PIYO účet. O stornu je klient informován prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy. Nezruší-li klient lekci včas, hodnota lekce propadá, a to i ze zdravotních důvodů. V případě kurzu, t.j. bloku lekcí není možné tímto způsobem lekce rušit. Lekce ve virtuálním sále zoom se ruší tel. nebo e-mailem nejpozději 12 hod. před začátkem lekce. Stran studia je právo stornovat otevřenou lekci v případě nedostatečného počtu přihlášených klientů, a to 12 hod. před lekcí. Tímto krokem se také hodnota lekce vrací automaticky klientovi zpět na PIYO účet a je informován e-mailem i sms zprávou. V případě, že si klient rozmyslí účast v uzavřeném kurzu v jeho průběhu, kurzovné klientovi propadá bez náhrady. V případě, že klient nemůže pokračovat v uzavřeném kurzu ze zdravotních důvodů, vrací se kredit za zbývající lekce na PIYO účet klienta, a to oproti potvrzení od lékaře. Případné vrácení kreditu (platby) z PIYO účtu klienta zpět na jeho bankovní účet se v případě žádosti klienta řídí výše popsanými obecnými pravidly používání rezervačního systému PIYO.
 • V případě rezervací lekcí, které jsou zdarma, je nutné storno lekce vždy, když se klient nemůže lekce účastnit. Neúčastní-li se klient lekce, a neprovede-li včas storno této lekce, ztrácí nárok na jakoukoliv další lekci zdarma v daném roce.
  Na lekci zdarma má nárok každý klient, který v daném roce navštívil alespoň jednu jakoukoliv placenou lekci v minimální hodnotě 190,- Kč. Pokud dojde k rezervaci na lekci, na kterou klient nárok nemá, studio si vyhrazuje právo na zrušení dané rezervace.
Klient registrací a prvním dobitím kreditu souhlasí s výše uvedenými podmínkami.